Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

AKTUALNOŚCI

Informacja Rektora WUM na temat funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM (UCS WUM) informuję, że:

 1. Uniwersytet jest właścicielem nieruchomości, na której powstało UCS WUM.
 2. Inwestycja była finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia i środków własnych Uniwersytetu. Nie były i nie są planowane jakiekolwiek zmiany dotyczące przeniesienia własności tej nieruchomości na Centrum Medyczne WUM sp. z o.o.;
 3. Podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w budynku UCS WUM jest Centrum Medyczne WUM sp. z o.o. - podmiot, którego Uniwersytet jest 100% właścicielem. Spółka ze środków własnych wyposażyła UCS WUM w aparaturę i sprzęt służące realizacji świadczeń zdrowotnych, dydaktyki i nauki.
 4. Głównym celem działalności  UCS WUM jest realizacja zadań dydaktycznych, leczniczych i naukowych. W celu realizacji tych zadań WUM zawarł z Centrum Medycznym WUM sp. z o.o. następujące umowy:
        a) Umowę najmu części powierzchni UCS WUM przez Spółkę na cele administracyjne (łącznie  96,78 m2 ) - umowa została
            zawarta po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia.
        b) Umowę o udostępnienie Uniwersytetowi jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego WUM sp. z o.o.  na potrzeby
            wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie
            stomatologii. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, poz.
            2190 j.t.) podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą
            polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i/lub polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i  badawczych w
            powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii
            medycznych oraz metod leczenia oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed-
            i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
        c) Umowę współużytkowania zasadniczej części UCS WUM w celu realizacji zadań dydaktycznych w powiązaniu z
           udzielaniem świadczeń, regulującą zasady rozliczeń kosztów funkcjonowania UCS WUM pomiędzy CM WUM sp. z o.o. a
           Uniwersytetem.

Zasady działalności UCS WUM, największego w Polsce i najnowocześniejszego w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologii, są w pełni transparentne, zgodne z prawem i służą z jednej strony przed- i podyplomowemu kształceniu kadr stomatologicznych oraz prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych, z drugiej zaś strony kompleksowemu leczeniu pacjentów. Wszystkie zadania realizowane w ramach UCS WUM warunkowane są, oprócz pracy znakomitej kadry dydaktycznej i naukowej, także profesjonalnym zarządzaniem obiektem, co przekłada się także na szereg korzyści dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Mirosław Wielgoś
Rektor

Naukowiec WUM w elitarnym programie szkoleniowym

Dr Rafał Machowicz z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został zakwalifikowany do prestiżowego programu szkoleniowego EHA CRTH - Clinical Research Training in Hematology organizowanego przez European Hematology Association.

Członek społeczności akademickiej WUM „Warszawianką Roku”

Nicole Sochacki-Wójcicka, absolwentka WUM, ginekolog-położnik w trakcie specjalizacji w I Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM oraz prywatnie – popularna edukatorka występująca w mediach społecznościowych jako Mamaginekolog, 9 października br. otrzymała tytuł „Warszawianki Roku” w plebiscycie organizowanym po raz drugi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM otwarte

W środę, 9 października na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6 odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

8 października br.  obyła się immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Uroczystości poprowadziła Dziekan Wydziału – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Podczas oficjalnego spotkania w uczelnianej rodzinie powitano 173 studentów, którzy rozpoczynają naukę na  kierunku lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych, higienie stomatologicznej oraz studentów English Dentistry Division.

Immatrykulacja studentów Wydziału Medycznego

7 października br. nowo utworzony Wydział Medyczny po raz pierwszy przyjął w poczet swojej społeczności 470 studentów. Oficjalnie kształcenie rozpoczęło 31 osób na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu, 75 na kierunku elektroradiologia, 68 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz 296 na kierunku fizjoterapia.

Inauguracja „Tygodnia Noblowskiego”

7 października 2019 r. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Rektor UW prof. Marcin Pałys zainaugurowali w Centrum Współpracy i Dialogu UW „Tydzień Noblowski”. Podczas spotkania troje ekspertów naszej Uczelni skomentowało osiągnięcia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Wizyta prof. Petera Gloviczki w klinikach chirurgii naczyniowej WUM

W minionym tygodniu w klinikach chirurgii naczyniowej naszego Uniwersytetu (I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WUM w Szpitalu Bródnowskim oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM) gościł prof. Peter Gloviczki – światowej sławy chirurg naczyniowy, emerytowany kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej Mayo Clinic, redaktor naczelny Journal of Vascular Surgery, były Prezydent Society for Vascular Surgery. Prof. Gloviczki spotkał się z zespołami obu klinik, obserwował przeprowadzane operacje, jak również wygłosił dwa wykłady.

Nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020"

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020". Zapraszamy doktorantów oraz kadrę akademicką, którzy w dniach 29.03.2019 r. - 08.04.2019 r. złożyli ankiety zapotrzebowania na krótkie formy kształcenia w ramach programu PROM, do potwierdzenia swojego udziału w projekcie. Czytaj dalej »

Naukowiec z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego nagrodzony na międzynarodowym kongresie

Dr Łukasz Zadrożny z Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM otrzymał pierwszą nagrodę za plakat w kategorii klinicznej podczas Global Conference of Digital Dentistry Society, która odbyła się w Baden-Baden w dniach 3-5 października br. Sympozjum jest wiodącym forum naukowym prezentującym nowe badania kliniczne i naukowe w dziedzinie cyfrowej stomatologii.

WUM w kolejnym rankingu najlepszych Uniwersytetów

W trzeciej edycji międzynarodowego zestawienia The Three University Missions Moscow Ranking po raz pierwszy uwzględniono Warszawski Uniwersytet Medyczny. Spośród 12 polskich Uczelni odnotowanych w rankingu, WUM jest jedyną uczelnią medyczną.

Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarskiego

3 października 2019 r. w obecności Rektora prof. Mirosława Wielgosia i Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Marcina Wojnara dokonano immatrykulacji studentów I roku Wydziału Lekarskiego WUM. W roku akademickim 2019/2020 studia rozpoczęły 662 osoby na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim oraz 150 osób na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim.

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

2 października 2019 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Woźnicki - Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Nowy numer MDW 8-9/2019

W najnowszym, podwójnym, inauguracyjnym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 8-9/2019 polecamy rozmowę z JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem.

Naukowiec z naszej Uczelni w Komitecie Młodych Onkologów

Lek. Paweł Sobczuk z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM został powołany do Komitetu Młodych Onkologów (Young Oncologists Committee, YOC) – struktury Europejskiego Towarzystwa Onkologi Klinicznej (European Society for Medical Oncology) mającej na celu kształtowanie przyszłych liderów onkologii w Europie.

Spotkanie prasowe - Smog zwiększa ryzyko wystąpienia alergii i astmy u dzieci

Zanieczyszczenie powietrza, a dokładnie pyły zawieszone PM2,5 i PM10 stanowiące kluczową grupę czynników wpływających na formowanie się zjawiska smogu, ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci. 1 października w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM odbyło się spotkanie prasowe poświęcone prezentacji wyników pierwszego ogólnopolskiego badania epidemiologicznego zrealizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ARC Rynek i Opinia oraz Politechnikę Warszawską.

Nagroda dla naukowca WUM

Podczas XI Kongresu Europejskiej Federacji Bólu EFIC®, który odbywał się w dniach się od 4-7 września 2019 r. w Walencji (Hiszpania) dr Tomasz Dzierżanowski z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację abstraktu w kategorii Terapie Przeciwbólowe (Pain Therapies).

nadchodzące wydarzenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, godz.15:00
15.10.2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny
16.10.2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Centrum Dydaktyczne, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
18.10.2019 - 20.10.2019

projekty

 • Baner przekierowujący na stronę projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

 • Baner przekierowujący na stronę z informacjami o Editors' Club

 • Baner przekierowujący na stronę miesięcznika MDW WUM

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

 • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

 • Baner odnoszący do strony Centrum Symulacji Medycznych

 • Baner przekierowujący na stronę projektu Kompetencje-Praca-Sukces

 • Baner przekierowujący do strony Działu Współpracy z Zagranicą

 • Baner Biuro Karier

 • Baner Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

 • Baner przenoszący na stronę internetową Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego

 • Baner przekierowujący na stronę organizacji studenckich

 • Baner przekierowujący na stronę Biura Prasowego

 • Baner przekierowujący na stronę Konstytucji dla Nauki

 • Baner przekierowujący na stronę projektu Badamy Geny

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter